“เหล้าบุหรี่” ต้นเหตุติดยา

การเริ่มต้นสูบบุหรี่และดื่มสุรา จะเป็นการชักนำเส้นทางชีวิตไปสู่ความเสี่ยงอื่นๆ ต่อไป รวมถึงการใช้ยาเสพติด

น.พ.ทักษพล ธรรมรังสี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา(ศวส.) กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังมีมาตรการจัดการปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ซึ่งพบว่า การดื่มเหล้า เบียร์ เป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกมองข้ามว่า เป็นปรากฏการณ์ “เปิดประตูสู่ความเสี่ยง” หรือที่เรียกว่า gateway theory นั่นคือ การเริ่มต้นสูบบุหรี่และดื่มสุรา จะเป็นการชักนำเส้นทางชีวิตไปสู่ความเสี่ยงอื่นๆ ต่อไป รวมถึงการใช้ยาเสพติด

จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้ยาเสพติดมักเริ่มต้นจากการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และเมื่อศึกษาในกลุ่มเยาวชนพบว่า เด็กไทยที่ดื่มเหล้าแล้วจะมีโอกาสใช้ยาเสพติดสูงกว่าผู้ไม่ดื่มถึง 4.8 เท่า และมีโอกาสสูบบุหรี่มากกว่าถึง 6.7 เท่า และตั้งครรภ์หรือทำให้ผู้อื่นตั้งครรภ์ถึง 3 เท่า ดังนั้น การป้องกันเยาวชนจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ จึงถือเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมด้วย
น.พ.ทักษพลกล่าวว่า จากข้อมูลภาระโรคของประเทศไทยในปีพ.ศ.2552 โดยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ พบว่า บุหรี่เป็น สาเหตุให้เสียชีวิตมากกว่ายาเสพติดทุกชนิดรวมกันถึง 27.9 เท่า ส่วนแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุเสียชีวิตมากกว่ายาเสพติดถึง 13.7 เท่า หรือหากพิจารณาจากภาระโรคโดยรวมก็พบว่าแอลกอฮอล์ทำลายสุขภาพคนไทยมากกว่ายา เสพติดถึง 28.7 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลภาระโรคของโลกจากรายงานขององค์กรอนามัยโลกจะพบว่า ในปีค.ศ.2004 ภาระโรคจากแอลกอฮอล์ของไทยสูงกว่าค่านานาชาติถึง 2.5 เท่า ในขณะที่ความสูญเสียจากบุหรี่ก็มากกว่าค่านานาชาติถึง 1.9 เท่า

“จากข้อมูลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในปี 2549 พบว่า ผู้ต้องหาเยาวชนในคดีประเภททำร้ายชีวิตและร่างกายถึงร้อยละ 56 ก่อคดีหลังการดื่มสุรา เช่นกันกับร้อยละ 46 ของคดีทางเพศ ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเหล้าเป็นสาเหตุของปัญหาอย่างมาก ซึ่งหากสามารถควบคุมการบริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะทำให้ปัญหาลดลง” น.พ. ทักษพลกล่าว

ที่มา น.ส.พ.ข่าวสด ฉบับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555