เข้าพบ รมว.ศึกษาธิการ ผลักนโยบาย “โรงเรียนปลอดบุหรี่”

     

วันที่ 21 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ นำคณะภาคีเครือข่ายนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ประกอบด้วย เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เข้าพบ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยเรื่องการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ และแนวทางการบังคับใช้มาตรา 5.3 แห่งกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบแห่งองค์การอนามัยโลก ที่ห้ามมิให้หน่วยงานราชการรับการสนับสนุนจากธุรกิจยาสูบ

ท่านรัฐมนตรีสุชาติเป็นประธาน โดยได้เชิญปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุมด้วย อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เป็นต้น

ที่ประชุม ได้ร่วมกันหารือแนวทาง ที่จะผลักดันให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยเรื่องการควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้านยาสูบ ได้แก่ การบรรจุเรื่องโรคที่เกี่ยวกับบุหรี่เข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน การติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษา การห้ามสูบบุหรี่ในชุดของสถาบันหรือชุดนักศึกษา การให้บุคลากรทางการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดี รวมถึงการห้ามรับการสนับสนุนจากธุรกิจยาสูบ

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ดำเนินมาตรการต่าง ๆ ของเครือข่ายครู ฯ พบว่า คุณครูที่มีใจอยากจะร่วมรณรงค์ปกป้องเยาวชนจากพิษภัยบุหรี่ และประกาศให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติดังกล่าว แต่ทำได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาที่สูบบุหรี่ ไม่สนับสนุนให้ดำเนินการ โดยเฉพาะการติดป้ายประกาศที่หน้าโรงเรียน เนื่องจากเห็นว่ายังมีผู้สูบบุหรี่อยู่ ทั้งที่ความจริงแล้ว การประกาศนโยบายเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันว่า แม้จะมีผู้ที่ยังเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ แต่ถ้าไม่สูบบุหรี่ภายในบริเวณโรงเรียน ก็ถือเป็นการปฏิบัติตามนโยบายแล้ว ไม่ได้หมายถึงว่า ทุกคนในโรงเรียนต้องไม่สูบบุหรี่  ซึ่งหากกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายชี้แจงและทำความเข้าใจกับสถานศึกษาทุกแห่ง จะช่วยให้คุณครูเหล่านั้นดำเนินมาตรการต่าง ๆ ภายในโรงเรียนได้ง่ายขึ้น

จากการประชุม ที่ประชุมได้ข้อสรุป ดังนี้

1. กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันในการพัฒนางานด้านต่างๆ ตามมติที่ประชุม ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการ และเครือข่ายนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ซึ่งประกอบด้วย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เครือข่ายครู ฯ นักวิชาการ และสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

2. ออกเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่ให้สถานศึกษาทุกแห่งรับไปดำเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ได้แก่

2.1 ติดป้ายพลาสติกโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ที่กระทรวงจะจัดทำขึ้นให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

2.2 ห้ามมิให้รับการสนับสนุนจากธุรกิจยาสูบ ตามแนวทางปฏิบัติ ข้อ 5.3 แห่งกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบแห่งองค์การอนามัยโลก

2.3 บุคลากรทางการศึกษาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน นักศึกษา ด้วยการไม่สูบบุหรี่ หรือไม่สูบบุหรี่โดยเปิดเผย

3. จัดทำสื่อการสอนสำหรับครูเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนเรื่องบุหรี่อย่างมีประสิทธิภาพ

 

นโยบายนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้คุณครูในโรงเรียนต่าง ๆ มีกำลังใจในการร่วมรณรงค์ให้โรงเรียนปลอดบุหรี่ต่อไป

ทั้งนี้ จากรายงานล่าสุดพบว่า จากการเข้าพบดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบ ปี พ.ศ.2555-2557 ในสถานศึกษา คลิกอ่านประกาศกระทรวงฯ

ภาพที่เกี่ยวข้อง