โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร ตั้งอยู่ที่ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร สงขลา

กระบวนการดำเนินงานรณรงค์เพื่อให้โรงเรียนปลอดบุหรี่

1.      กำหนดนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย เพื่อเป็นระเบียบปฏิบัติ เช่น

1.1    ติดป้ายเขตปลอดบุหรี่ บริเวณประตูด้านหน้า  ด้านหลัง  ด้านข้างโรงเรียน ทั้ง 3 ประตู

1.2    ติด สติ๊กเกอร์เขตปลอดบุหรี่ บริเวณห้องเรียนและอาคารเรียน 5 อาคารๆ ละ 5 แผ่น ห้องประชุม และโรงอาหารที่ละ 1 แผ่น ห้องน้ำ 3 อาคารๆ ละ 1 แผ่น  รถโรงเรียน 1 แผ่น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม