โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี

การสูบบุหรี่เป็นพฤติกรรมเสี่ยง ที่เริ่มติดเมื่อเป็นวัยรุ่น และจะเสพติดจนเป็นผู้ใหญ่ สิ่งนี้นำมาซึ่งสุขภาพไม่ดี เกิดโรคภัยไข้เจ็บ และครึ่งหนึ่งของผู้ที่เสพติดบุหรี่ จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ปัจจุบันมีเยาวชนไทยอายุต่ำกว่า 19 ปี 300,000 กว่าคนที่สูบบุหรี่เป็นประจำ และ 180,000 คนที่สูบเป็นครั้งคราว ในแต่ละปีมีเยาวชนเสพติดบุหรี่ใหม่ 200,000 – 300,000 คน เพื่อทดแทนผู้สูบบุหรี่ ที่เสียชีวิตหรือเลิกสูบ นอกจากนี้ การเริ่มทดลองสูบบุหรี่และเกิดการเสพติด เป็นสื่อนำเยาวชน ให้ ไปสู่อบายมุขอื่นๆ เช่นการดื่มสุรา การมีเพศสัมพันธ์ การติดยาเสพติดอื่นๆ การเที่ยวสถานบันเทิง และเล่นการพนัน มีการวิจัยพบว่า ยิ่งเยาวชนเริ่มเสพติดบุหรี่อายุน้อยเท่าใด จะยิ่งมีพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ดังกล่าวมาแล้วมากขึ้น

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในพิษภัยของบุหรี่ จึงได้เข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนปลอดบุหรี่” เพื่อให้นักเรียนซึ่งถือเป็นเยาวชนของชาติที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักใน พิษภัยของบุหรี่ และสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นต่อไปได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม