เครือข่ายครู รุ่นที่ 8

เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มีการขยายเครือข่ายครูเพิ่มขึ้นเป็นรุ่นที่ 8 ที่จังหวัดชลบุรี  โดยจัดอบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่ครู 28 คน จาก 20 โรงเรียน เมื่อวันที่ 17 – 18  มีนาคม  2554

ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า  โรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535  ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณโรงเรียนโดยเด็ดขาด  หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องมีโทษปรับไม่เกิน 2,000  บาท  และหากโรงเรียนใดไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  โรงเรียนมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และโรงเรียนใดไม่มีการติดป้าย “โรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย” มีโทษปรับไม่เกิน 2,000  บาท

ดังนั้น เพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิตามกฎหมาย  เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  โดยการสนับสนุนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  อีกทั้งขยายเครือข่ายสู่ภูมิภาค  4 ภูมิภาค รวมแล้วจำนวน 7 รุ่น  เพื่อให้ครูที่ผ่านการอบรมได้ไปดำเนินงานให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย  และมุ่งที่จะนำไปสู่สังคมปลอดบุหรี่ต่อไป

เพื่อเป็นการขยายผลอย่างต่อเนื่อง เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จึงได้มีการขยายเครือข่ายครูเพิ่มขึ้นเป็นรุ่นที่ 8  ที่จังหวัดชลบุรี  โดยจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครู เมื่อวันที่  17 – 18  มีนาคม  2554   ณ  ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคกลาง  จังหวัดชลบุรี  มีครูเข้ารับการอบรมจำนวน  28  คน  จาก  20  โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย  โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  จำนวน  8 แห่ง  โรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน  จำนวน  5 แห่ง  โรงเรียนอาชีวะศึกษาเอกชน  จำนวน  6  แห่ง  และโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา จำนวน  1 แห่ง

บรรยากาศในการอบรม เป็นบรรยากาศที่อบอุ่น  สนุกสนาน  มีความเป็นกันเอง  เพราะทุกคนที่มาเข้ารับการอบรมมาด้วยใจ  บางคนติดภารกิจอื่นที่สำคัญแต่เลือกมาเข้ารับการอบรมเพราะเห็นว่าสำคัญกว่า  บางคนไม่สบายมากแต่ก็มาเพราะต้องการเข้ารับการอบรมเพื่อนำความรู้ไปดำเนินงานให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย  และต้องการช่วยลูกศิษย์ให้รู้เท่าทันกลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่  อีกทั้งช่วยลูกศิษย์ที่สูบบุหรี่ให้สามารถ  ลด  ละ และเลิกสูบบุหรี่ได้

ความรู้สึกและความประทับใจ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้สึกดีใจ มีความสุขที่ได้พบเพื่อนร่วมอุดมการณ์เดียวกัน  ทำให้มีพลัง มีกำลังใจในการทำงานไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปและประทับใจในการอบรมครั้งนี้มาก  เพราะได้รับความรู้ตรงตามความต้องการ  ได้แก่

  • แนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้โรงเรียนปลอดบุหรี่
  • การสาธิตการสอนเรื่องสารพิษในควันบุหรี่ ที่สามารถใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในชุมชน มาทำการทดลอง
  • ตัวอย่างการผลิตสื่อการสอน สื่อรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
  • กลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทบุหรี่
  • แนวทางการทำงานเป็นเครือข่าย

นอกจากนี้ ทุกโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานซึ่งกันและกัน  ทำให้ได้รับความรู้  เทคนิคและวิธีการแปลกใหม่ที่หลากหลาย  สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งทุกคนยังได้รู้จักกัน  มีการระดมความคิดวางแผนงานร่วมกันเป็นเครือข่ายครูจังหวัดชลบุรี  ที่จะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น  เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในการที่จะสร้างกระแสและจัดสภาพแวดล้อมให้ชลบุรีปลอดบุหรี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะทำให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดชลบุรีเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย  ซึ่งจะนำไปสู่สังคมจังหวัดชลบุรีปลอดบุหรี่ต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอน

ดาวน์โหลด รายชื่อครูที่เข้าร่วมอบรม

 

ข้อมูลโดย ครูพเยาว์ รุจิโรจน์วงษ์

เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ รุ่นที่ 1

ภาพที่เกี่ยวข้อง