กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน 7 มาตรการโรงเรียนปลอดบุหรี่

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ กลุ่มป้องกันการติดยาเสพติด สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย จัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน 7 มาตรการโรงเรียนปลอดบุหรี่ เพื่อส่งเสริมการป้องกันเด็กและเยาวชน ไม่ให้เป็นนักสูบหน้าใหม่เเละเสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของสถานศึกษาสังกัด กรุงเทพมหานคร

1,320 9 มกราคม 67

มอบโล่เชิดชูเกียรติ "ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดบุหรี่" ทั่วประเทศ

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดเวทีประกาศเกียรติคุณ "ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดบุหรี่" มอบโล่ให้ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดบุหรี่และโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 87 แห่ง รวมถึงครูและคณะทำงานจุดจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่กว่า 200 คน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ภาคีเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปกป้องเยาวชนจากการตกเป็นเหยื่อการเสพติดนิโคตินในบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า

2,004 29 มิถุนายน 66

ประกาศรายชื่อโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ ประจำปีการศึกษา 2564 พื้นที่กรุงเทพฯ

ประกาศมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เรื่อง รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อรับรางวัล "โรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปีการศึกษา 2564" พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

3,544 31 พฤษภาคม 65

ชู นวัตกรรมต้นแบบ เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ 4 ภาค

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มอบโล่ ชู นวัตกรรมดีเด่น เพื่อป้องกันนักเรียนติดบุหรี่ “Smoke-free School Innovation 2020” เป็นการมอบรางวัลให้กับนวัตกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ดีเด่นที่พัฒนานวัตกรรมเพื่อการควบคุมยาสูบ ใน 4 ภาค รวมทั้งสิ้นจำนวน 81 โรงเรียน โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

8,342 29 ตุลาคม 63

ผลประเมินโรงเรียนปลอดบุหรี่ป้องกันนักสูบบุหรี่หน้าใหม่ได้จริง

เผยผลประเมินโรงเรียนปลอดบุหรี่ ลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ในโรงเรียน อายุที่เริ่มสูบบุหรี่มวนแรกของนักเรียนเพิ่มขึ้น นักเรียนมีความรู้และทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ที่ถูกต้อง รวมทั้งมีความตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่สูบบุหรี่

11,786 30 มีนาคม 61

มองมุมใหม่กับการสอนเด็กทำสื่อรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

เปลี่ยนมุมมองให้เยาวชนมีความคิดใหม่ๆ ที่เข้าใจคนสูบบุหรี่มากขึ้นและสามารถสร้างสื่อรณรงค์เรื่องบุหรี่อย่างสร้างสรรค์ โดยไม่ต้องมีบุหรี่

11,382 12 กุมภาพันธ์ 61

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (Thailand_Tobacco Product Control Act B.E. 2560 (2017))

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (Thailand_Tobacco Product Control Act B.E. 2560 (2017)) สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2oBWdxr English version https://goo.gl/KYxf61

8,732 12 เมษายน 60

ครู / นักเรียน แกนนำ ปกป้อง Gen Z ไม่ให้สูบบุหรี่

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนแกนนำเพื่อขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องนักเรียนวัย Gen Z ไม่ให้สูบบุหรี่ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่เน้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจ ไปพร้อม ๆ กับความสนุกสนาน เช่น เรียนรู้ 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ที่จะช่วยสร้างบรรยากาศให้ภายในโรงเรียนปลอดควันบุหรี่ มีค่านิยมที่เท่ได้อย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องมีบุหรี่มาเกี่ยวข้อง พิสูจน์สารพิษที่อยู่ในควันบุหรี่ด้วยชุดการทดลองที่จะทำให้เห็นอันตรายจากการสูบบุหรี่อย่างเป็นรูปธรรม รู้เท่าทันกลยุทธ์การตลาดบริษัทบุหรี่ ที่เด็กยุคใหม่ต้องรู้เท่าทัน เรียนรู้เรื่องบุหรี่ผ่านบอร์ดเกม ที่มีเนื้อหาโดนใจวัย Gen Z ได้ทั้งความรู้และความท้าทาย

22,887 29 สิงหาคม 59

เรียนรู้เรื่องบุหรี่อย่างสนุก ผ่านบอร์ดเกม

เครือข่ายครูฯ จับมือศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. และ “กลุ่มเถื่อนเกม” พัฒนาบอร์ดเกมเรียนรู้เรื่องบุหรี่ ที่จะได้ทั้งความสนุกและความรู้ไปในคราวเดียวกัน “ที่ผ่านมาพบว่าการให้ความรู้เรื่องบุหรี่แบบที่เป็นการสอนหรือบรรยาย นักเรียนจะบ่นว่าไม่สนุก” นี่คือจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในการพัฒนาบอร์ดเกมที่จะเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เรื่องบุหรี่ โดยลักษณะของบอร์ดเกมคือ เป็นเกมที่มีวัสดุหรืออุปกรณ์บางอย่าง เช่น กระดาน การ์ด บัตรคำ ตัวต่อ เป็นต้น ให้ผู้เล่นตั้งแต่ 3-6 คนได้เล่นเกมไปตามกติกาที่วางไว้ โดยการได้มาซึ่งบอร์ดเกมนี้ ต้องจัดเป็นเวิร์คช็อป 2 ครั้ง ที่มีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ มาช่วยกันออกแบบ

19,083 29 มีนาคม 59

“๑ ทศวรรษ เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่” สกัดนักสูบหน้าใหม่

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เดินหน้ายุทธศาสตร์ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ สร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่กับเด็กในวัยเรียน เพื่อให้เด็กไทยมีภูมิคุ้มกันที่ดีปลอดบุหรี่และยาเสพติด เป็นเยาวชนที่เติบโตอย่างมีสุขภาพดี มีความพร้อมในการสร้างสังคมที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสนับสนุนการขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่มาโดยตลอด โดยดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติในสถานศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณครูในโรงเรียนต่าง ๆ ร่วมรณรงค์ให้โรงเรียนปลอดบุหรี่ ซึ่งกำหนดให้สถานศึกษาทุกระดับและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติ....(คลิกอ่านต่อ)

16,385 25 กันยายน 58

อบรมเชิงปฏิบัติการ “สื่อการสอนเรื่องบุหรี่สำหรับเด็กปฐมวัย”

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มุ่งพัฒนาเครื่องมือสำหรับจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องบุหรี่สำหรับเด็กและเยาวชนในทุกช่วงวัย โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้พัฒนาชุดสื่อการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ช่วงอายุ 3-6 ขวบ ประกอบด้วยหนังสือนิทานปากไม่ว่าง จะปลูกฝังให้เด็กรู้จักปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีด้วยกันกล้าพูดดัง ๆ ว่า “ไม่” โดยได้ “ครูชีวัน วิสาสะ” นักเขียนและนักเล่านิทานสำหรับเด็กเป็นผู้สร้างสรรค์หนังสือดี ๆ เล่มนี้ เพลง “อากาศดีดี” ที่มีเนื้อหาปลูกฝังให้เด็กรักและหวงแหนสิ่งที่มีคุณค่า นั่นคืออากาศบริสุทธิ์ที่มีไว้หายใจร่วมกัน การสูบบุหรี่จะทำให้อากาศดี ๆ ของทุกคนหายไป นอกจากนี้ ยังมีเพลง “นกสำลักควัน” ซึ่งจะให้เด็กรู้ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ที่เห็นได้ชัดเจน นั่นคือ สูดควันบุหรี่เข้าไปแล้วจะเกิดอาการสำลัก และสอนวิธีปกป้องตัวเองให้กับเด็กคือการปิดจมูกปิดปาก หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีควันบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเอง ซึ่งเป็นเนื้อร้องและทำนองง่าย ๆ แต่เข้าถึงเด็กได้เป็นอย่างดี โดยการสร้างสรรค์ทำนองโดย “คุณพีรสันติ จวบสมัย” ผู้ร่วมก่อตั้งวง ดิ อินโนเซ้นท์ และเนื้อร้องโดย “ภญ.ดร.พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร” นักวิชาการอิสระด้านพัฒนาการเด็ก

18,741 19 มิถุนายน 58

หลักสูตรอบรมครูประถมศึกษา...เพื่อป้องกันเยาวชนสูบบุหรี่

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ และศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรมกับครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษา มุ่งเน้นลดปริมาณนักสูบหน้าใหม่ โดยเชิญครูจากโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาในจังหวัดในเขตภาคกลางและตะวันตกเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี และกาญจนบุรี

13,561 2 พฤษภาคม 58

เกี่ยวกับเรา

 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เป็นการรวมตัวของครูที่มีจิตอาสามุ่งเน้นการสร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ในสังคมไทย และปกป้องเยาวชนจากการสูบบุหรี่ โดยขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ซึ่งมีความหมายว่า สถานศึกษาที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาที่มีการดำเนินงานเพื่อให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด และดำเนินงานส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่และปลูกฝังค่านิยมเพื่อการไม่สูบบุหรี่แก่เยาวชน

ติดต่อเรา

36/2 ซ.ประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ติดตามความเคลื่อนไหว