สัญญาประชาคมโรงเรียนบุญวัฒนา ...แก้ปัญหานักเรียนสูบบุหรี่

 

"ก่อนหน้านี้โรงเรียนทำทุกวิถีทางที่จะทำให้ปัญหาการสูบบุหรี่เบาบางลง แต่ก็ยังไม่หมดไปซะทีเดียว กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนจึงประชุมหารือกันเพื่อหาวิธีการที่เข้มข้นขึ้น จึงได้ข้อสรุปว่า คงต้องใช้มาตรการปรับเงินเข้ามาช่วย โดยหากพบบุหรี่ติดตัวหรือสูบบุหรี่ภายในโรงเรียน ปรับครั้งละ 200 บาท แต่จะทำแบบนี้ได้ต้องลองถามผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ก่อน"

ครูวิชมัด งามจิตร แกนนำครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนบุญวัฒนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา กล่าวถึงที่มาของการทำสัญญาประชาคมโรงเรียนบุญวัฒนาปลอดบุหรี่ ที่เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่มาช่วยแก้ปัญหานักเรียนสูบบุหรี่ โดยก่อนหน้านี้ได้ให้ความรู้เรื่องบุหรี่กับนักเรียน คัดกรองจนทราบว่าใครสูบบุหรี่บ้าง และให้คำปรึกษา หาวิธีการช่วยให้เลิกสูบ แต่ก็ยังพบการสูบบุหรี่ในโรงเรียน สัญญาประชาคมนี้จึงเป็นการตกลงร่วมกันว่า หากยังเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ ก็จะต้องไม่สูบในโรงเรียน และส่งสัญญาณบอกนักเรียนที่ไม่สูบบุหรี่ว่าจะต้องไม่เพิ่มจำนวนนักสูบหน้าใหม่

 

ในวันประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนได้ให้ความรู้ผู้ปกครอง โดยเน้นชี้ให้เห็นว่านักเรียนที่เป็นบุตรหลานกำลังถูกหลอกล่อจากธุรกิจบุหรี่อย่างไรบ้าง แล้วมีนักเรียนตกเป็นเหยื่อแล้วกี่คน ผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรหากนักเรียนติดบุหรี่แล้วยังไม่เลิกสูบ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สั้น กระชับ และเข้าใจง่าย จากนั้นจึงพูดถึงสิ่งที่ผู้ปกครองสามารถให้ความร่วมมือได้ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการอนุญาตให้โรงเรียนปรับเงินครั้งละ 200 บาท กรณีพบบุหรี่ติดตัวหรือพบว่าสูบบุหรี่ในโรงเรียน เพื่อเป็นมาตรการป้องปรามนักเรียนที่สูบบุหรี่ ช่วยให้เลิกสูบได้ง่ายขึ้น และส่งสัญญาณถึงนักเรียนที่ไม่สูบบุหรี่ว่าสังคมโรงเรียนบุญวัฒนาไม่ยอมรับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ซึ่งจากการขอมติของที่ประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น ได้รับฉันทานุมัติให้ดำเนินการได้

ขั้นตอนต่อไปคือผู้อำนวยการโรงเรียนจะประกาศต่อหน้านักเรียนและบุคลากรทุกคน ให้ทราบถึงแนวปฏิบัตินี้ รวมถึงการแจ้งไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน และเพื่อความรัดกุมยิ่งขึ้น จะมีการทำข้อตกลงกับผู้ปกครองของนักเรียนที่สูบบุหรี่เพื่อให้มติการปรับเงินนี้มีผลผูกพันกับผู้ปกครองและนักเรียน

นอกจากนี้ หากพบว่ามีผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง เข้ามาสูบบุหรี่ภายในบริเวณโรงเรียน จะมีมาตรการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดภายหลังจากที่ได้จัดสภาพแวดล้อมให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายและสร้างบรรยากาศที่ให้เห็นว่าโรงเรียนจริงจังกับมาตรการโรงเรียนปลอดบุหรี่