ระบบบริหารและการจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อวิทยาลัยปลอดบุหรี่

จากความเชื่อส่วนตัวของ ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ที่ว่า “คนที่ติดยาเสพติดทุกชนิด เริ่มต้นด้วยการเป็นคนที่ติดบุหรี่เกือบทุกคน” จึงทำให้กว่า 30 ปีที่ภายในสถานศึกษาแห่งนี้ ปลอดบุหรี่โดยสิ้นเชิง

วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)  เริ่มดำเนินการกิจการการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา ในปี พ.ศ. 2527 โดยมี ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู เป็นผู้บริหารตั้งแต่เริ่มดำเนินการ และนับตั้งแต่วันแรกของการทำงาน นโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ก็เริ่มขึ้นทันที โดยเริ่มจากตัวผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างก่อนเป็นอันดับแรก จากที่เคยสูบบุหรี่ตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือวันละ 2 ซอง ตัดสินใจหักดิบทันที โดยมีความคิดว่า ถ้าไม่สูบมวนแรก ก็จะไม่มีมวนต่อๆไป จากนั้นก็มีการรณรงค์ไปสู่ผู้บริหารในระดับรองผู้อำนวยการลงไป ให้เป็นแบบอย่างแก่ครู เจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมถึงนักศึกษา ในระยะแรกใช้การขอความร่วมมือเชิญชวนจนไปสู่การออกเป็นนโยบายในการห้ามนักศึกษาสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด ส่วนครู – เจ้าหน้าที่ในสมัยนั้นยังคงถือว่าการสูบบุหรี่เป็นสิทธิส่วนบุคคล ก็ยังไม่คิดจะเลิกสูบบุหรี่

จนถึงปี 2532 ก็ได้มีการเชิญแพทย์จากกลุ่มงานเวชกรรม โรงพยาบาลชลบุรี มาจัดอบรมโครงการ ลด ละ เลิก บุหรี่ ในสถานประกอบการ เป็นเวลา 7 วัน ให้กับครู – เจ้าหน้าที่ แต่ก็ยังคงมีผู้ที่เลิกไม่ได้อีกจำนวนหนึ่ง จึงได้กำหนดให้พื้นที่โรงเรียนเป็นเขตห้ามสูบบุหรี่สำหรับครู – เจ้าหน้าที่ ให้สูบได้เฉพาะบริเวณที่จัดไว้ด้านนอกวิทยาลัยเท่านั้น และในปีพ.ศ.2537 จึงได้ประกาศเป็นนโยบายชัดเจนว่า ครู – เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องไม่สูบบุหรี่ 100% และในปี พ.ศ.2538 จึงได้ประกาศให้สถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ทุกกรณี  โดยรวมถึงผู้ปกครอง บุคคลภายนอกที่เข้ามาดูงาน หรือใช้สถานที่ แม้กระทั่งมาเช่าจัดงานเลี้ยงต่างๆ ก็ต้องปฏิบัติตาม ไม่เว้นแม้แต่ประธานที่เชิญมาเปิดงานของสถานศึกษา ซึ่งผู้อำนวยการก็จะมีการขอความร่วมมือให้งดสูบบุหรี่ทุกคน

ต่อมาในปี 2538 วิทยาลัยฯ ได้ร่วมมือกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดตั้งศูนย์ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะภายในสถานศึกษาเป็นแห่งแรกของประเทศไทย เพราะในช่วงเวลาดังกล่าว ปัญหายาเสพติดกำลังแพร่ระบาดเข้าสู่สถานศึกษาอย่างหนัก จากการดำเนินนโยบายด้านป้องกันบุหรี่และยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ทำให้วิทยาลัย อี.เทค ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ มากมาย เช่น โรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติจากกระทรวงศึกษาธิการในปี 2541 ล่าสุดในปี พ.ศ.2555 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเครือข่ายป้องกันควบคุมยาสูบเข้มแข็ง กระทรวงสาธารณสุข ถึงแม้จะได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย แต่วิทยาลัยฯ ก็ยังคงไม่หยุดที่จะดำเนินการเรื่องการป้องกันการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องจริงจัง

ในปี 2555 ได้จัดซื้อเครื่องตรวจหาสารนิโคติน (SMOKERLYZER) ที่มีหลักการทำงานคล้ายเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ นำมาใช้สำหรับตรวจนักศึกษาใหม่ทุกคนที่มาสมัครเข้าเรียนที่วิทยาลัยฯ เพื่อดูว่าเคยสูบบุหรี่มาก่อนหรือไม่ เพราะผู้ปกครองส่วนใหญ่มักจะพูดว่าลูกหลานของตนมาติดบุหรี่ตอนเรียนที่วิทยาลัยฯ รวมถึงการสุ่มตรวจนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่เพื่อนำมาบำบัดให้เลิกสูบบุหรี่ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพและห่างไกลยาเสพติดตลอด 30 ปีที่ผ่านมา จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองส่งบุตรหลานมาศึกษาต่อจนมีนักศึกษามากกว่า 12,000 คน มากที่สุดในประเทศไทย