ผนึกกำลัง “ครูโคราช” สร้างโรงเรียนปลอดบุหรี่

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จากการสนับสนุนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.นครราชสีมา เน้นให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อร่วมมือกันในการพยายามลดจำนวนเด็กไทยที่จะติดบุหรี่ใหม่ 

 

นายชยาวุธ  จันทร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ประธานเปิดการอบรม  เปิดเผยว่า  จากรายงานการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุรา พ.ศ.2554 พบว่า อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรจังหวัดนครราชสีมาในช่วงอายุ 15- 18 ปี เท่ากับ ร้อยละ 13 ของจำนวนเยาวชนในวัยนี้ทั้งหมด โดยสูงเป็นอันดับ 11 ของประเทศ และเป็นอันดับ 4 ของภาคอีสาน รองจากศรีสะเกษ อุดรธานี และขอนแก่น ตามลำดับ ซึ่งหากเราปล่อยให้เด็กและเยาวชนในวัยเรียนเริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุยังน้อย ซึ่งขณะนี้เยาวชนที่เริ่มติดบุหรี่มีอายุเพียง 17.4 ปี นอกจากพวกเขาจะกลายเป็นผู้ติดบุหรี่ในระยะยาวที่ทำให้เลิกสูบบุหรี่ได้ยากแล้ว ยังมีโอกาสเสี่ยงเข้าไปติดสิ่งเสพติดอื่นที่ร้ายแรงกว่าถึง 17 เท่า และมีโอกาสในการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น มีเพศสัมพันธ์  3.7  เท่า  ดื่มสุรา 3.5 เท่า  เล่นการพนัน  3.3  เท่า  และเที่ยวกลางคืน  3.2  เท่า ซึ่งมากกว่าเยาวชนที่ไม่สูบบุหรี่

นายชยาวุธ  จันทร  กล่าวเพิ่มเติมว่า  ทุกฝ่ายในสังคมต้องช่วยกันรับผิดชอบต่อสุขภาพของเยาวชน    โดยหน่วยงานด้านการศึกษา  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนครนครราชสีมา ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการรณรงค์ป้องกันเยาวชนจากการสูบบุหรี่ โดยสนับสนุนให้โรงเรียนปฏิบัติตามประกาศกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.2555 – 2557 ในสถานศึกษา มีนโยบายสำคัญในการจัดให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย  เพื่อลดโอกาสการติดบุหรี่ของนักเรียนทั้งระหว่างและหลังออกจากโรงเรียน

            ครูอนงค์ พัวตระกูล ผู้แทนเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ กล่าวว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษามีบทบาทสำคัญมากในการรณรงค์ให้จัดให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อร่วมกันปกป้องเยาวชนจากการสูบบุหรี่ เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จากการสนับสนุนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  จึงจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.นครราชสีมา ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2556 ณ อาคารหอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา  ผู้เข้าร่วมอบรมในวันนี้เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาครอบคลุมทุกอำเภอในจังหวัดนครราชสีมามากกว่า 120 คน โดยคาดหวังว่าเครือข่ายครูกลุ่มนี้จะช่วยปกปกป้องเด็กในจังหวัดนครราชสีมาจากการสูบบุหรี่ได้ในอนาคต