“ครูอุบลฯ” จับมือเครือข่ายสร้างโรงเรียนปลอดบุหรี่

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จากการสนับสนุนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จับมือเครือข่ายครู จ.อุบลราชธานี ป้องกันเยาวชนจากการสูบบุหรี่ โดยจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จ.อุบลราชธานี เน้นรณรงค์ให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

 

นายสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ประธานเปิดการอบรม เปิดเผยว่า  ข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราของประชากร โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปี 2554 พบว่า อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรไทยอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ภาพรวมทั้งประเทศเท่ากับ 21.36% ในขณะที่ในจังหวัดอุบลราชธานี เท่ากับ 22.1% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ  นอกจากนี้ ปัญหาสำคัญที่น่าเป็นห่วงคือ บุหรี่เถื่อนที่ระบาดในบริเวณชายแดน ที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาด จึงทำให้เยาวชนเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น หากเราไม่มีมาตรการในการป้องกันที่ชัดเจน เด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี จะกลายเป็นผู้ติดบุหรี่ในระยะยาวที่ทำให้เลิกสูบบุหรี่ได้ยากยิ่งขึ้น

นายสุทธินันท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า  ภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี ได้พยายามดำเนินมาตรการต่าง ๆ ที่จะช่วยกันลดอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรในจังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ อาทิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ คลินิกฟ้าใส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น ในวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราธานี เขต 1 – 5 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) จะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้โรงเรียนปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.2555 – 2557 ในสถานศึกษา ซึ่งมีนโยบายสำคัญในการจัดให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย เพื่อเป็นการหนุนเสริมการทำงานในพื้นที่ โดยเน้นการรณรงค์กับสถานศึกษามัธยมศึกษา

            ครูสุวิมล จันทร์เปรมปรุง ผู้แทนเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ กล่าวว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษามีบทบาทสำคัญมากในการรณรงค์ให้จัดให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อร่วมกันปกป้องเยาวชนจากการสูบบุหรี่ เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จากการสนับสนุนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  จึงจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.อุบลราชธานี วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556 ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP อบจ.อุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  ผู้เข้าร่วมอบรมในวันนี้เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาครอบคลุมทุกอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานีมากกว่า 100 คน ซึ่งคาดว่าเครือข่ายครูสามารถช่วยดำเนินการจัดให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ และช่วยรณรงค์ปกป้องเด็กจากการเสพติดบุหรี่ได้