พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (Thailand_Tobacco Product Control Act B.E. 2560 (2017))

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่  http://bit.ly/2oBWdxr

English version https://goo.gl/KYxf61