ดึง “ครูเชียงราย” ร่วมสกัดนักสูบหน้าใหม่

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จากการสนับสนุนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.เชียงราย เน้นให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อร่วมกันปกป้องเยาวชนจากการสูบบุหรี่

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 ที่ห้องประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นายธวัชชัย ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม ในฐานะประธานชมรมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย เดินทางมาเป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.เชียงราย ซึ่งจัดโดยเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ สนับสนุนโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. โดยมีครูจากโรงเรียนทั้งในสังกัด สพม.เขต 36 จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา สพป.เชียงราย เขต 1-4 ทั้งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและโรงเรียนเอกชน รวมกว่า 80 คน  เข้าร่วมอบรม เพื่อร่วมกันปกป้องเยาวชนจากการสูบบุหรี่และลดอัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชน  โดยอัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบันของเยาวชนอายุ 15-18 ปี ในจังหวัดเชียงรายที่สำรวจในปี พ.ศ.2554 พบว่า สูงถึงร้อยละ 11.95 สูงเป็นอันดับที่ 19 ของประเทศ และมากเป็นอันดับ 3 ของกลุ่มจังหวัดในภาคเหนือรองจากแม่ฮ่องสอนและแพร่  อีกทั้ง จังหวัดเชียงราย ยังเป็นจังหวัดที่ติดชายแดนพม่า ซึ่งเอื้อต่อบุหรี่หนีภาษี ทำให้เยาวชนเข้าถึงและริลองสูบบุหรี่มากขึ้น

นายธวัชชัย ข่ายแก้ว กล่าวกับผู้เข้าร่วมอบรมว่า  หากเราปล่อยให้เด็กและเยาวชนในวัยเรียนเริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุยังน้อย พวกเขาจะกลายเป็นผู้ติดบุหรี่ในระยะยาวที่ทำให้เลิกสูบบุหรี่ได้ยากยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้พบว่าอัตราการสูบบุหรี่ของกลุ่มเยาวชนสูงขึ้น ทั้งนี้จากรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พบว่า อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา มีอัตราการสูบบุหรี่ลดลงตลอด โดยในปี 2554 มีอัตราการสูบบุหรี่อยู่ที่ ร้อยละ 21.36 แต่แนวโน้มการสูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชนมีอัตราเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงอายุ 15- 18 ปี อยู่ที่ร้อยละ 9.2 สูงจาก 10 ปีที่แล้วคือ ในปี  2544  มีอัตราการสูบเพียงร้อยละ 6.44 หากลดอัตราการสูบบุหรี่ของจังหวัดเชียงรายลงได้ ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อัตราการสูบบุหรี่ในภาพรวมลดลง อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.2555 – 2557 ในสถานศึกษา มีนโยบายสำคัญในการจัดให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ทั้งการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่ การเป็นแบบอย่างที่ดีของครูและบุคลากร ด้วยการไม่สูบบุหรี่ รวมถึงการนำเรื่องบุหรี่เข้าไปสอดแทรกในหลักสูตร

อนึ่ง นอกจากจังหวัดเชียงรายแล้ว ยังมีอีก 7 จังหวัดที่เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่จะขยายผลการดำเนินงานไปในปี 2556-2558 ได้แก่ พิษณุโลก นครราชสีมา มหาสารคาม อุบลราชธานี นนทบุรี ระยอง และสุราษฎร์ธานี