ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 1

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรัยนปลอดบุหรี่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 1 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม อ.สามพราน จ.นครปฐม เพื่อให้ข้อมูลกระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่แก่ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่ม 1 (กทม. ปริมณฑล) ทั้งหมด 13 แห่ง