หารือแนวทางการขับเคลื่อนงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมปลอดบุหรี่

ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เข้าพบพระเทพเวที,รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าคณะภาค 6 ซึ่งรับผิดชอบบริหารดูแลโรงเรียนพระปริยัติธรรม 407 แห่งทั่วประเทศ เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมปลอดบุหรี่