พลัง “ครู” ขับเคลื่อนกิจกรรมสู่ “จังหวัดปลอดบุหรี่”

มูลนิธิรณรงค์ฯ ร่วมกับ สสจ. 4 จังหวัด คือ สุราษฎร์ธานี พิษณุโลก สุโขทัย และจันทบุรี อบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อร่วมเป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมสู่การเป็นจังหวัดปลอดบุหรี่

วันที่ 7-8 มีนาคม 2556 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สุราษฎร์ธานี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งในระดับประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา จำนวน 60 คน โดยมีเป้าหมายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่การเป็นจังหวัดปลอดบุหรี่ ทั้งนี้ การอบรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปลอดบุหรี่ (ตามกฎหมาย) ต้นแบบปี 2555-2556” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้สถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ให้ปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด ด้วยความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาทิ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข บุคลากรทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานราชการและเอกชนอื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อปกป้องสุขภาพของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่จากควันบุหรี่มือสอง สร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินงานเพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ที่จะเกิดขึ้นทดแทนผู้สูบบุหรี่ที่ทยอยเสียชีวิตไปในทุก ๆ ปี และการดำเนินงานที่ช่วยให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบได้สำเร็จ

นอกจากนี้ ในวันที่ 14-15 มีนาคม 2556 ยังได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จัดอบรมครูในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 21-22 มีนาคม 2556 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จัดอบรมครูในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
และวันที่ 4 เมษายน 2556 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี จัดอบรมครูในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยใช้รูปแบบและกระบวนการอบรมเดียวกัน

ในการอบรมครูจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เชิญเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดสงขลา ในฐานะที่เป็นเครือข่ายครู ฯ ภาคใต้ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องบุหรี่ แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ และการทำงานเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง ให้แก่ครูจังหวัดสุราษฎร์ธานี และในอนาคต คงจะได้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือเกื้อกูลกันต่อไป

สำหรับพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มีเครือข่ายครู ฯ จังหวัดขอนแก่น เป็นทีมวิทยากรและพี่เลี้ยง จังหวัดสุโขทัย มีเครือข่ายครู ฯ จังหวัดเชียงใหม่เป็นวิทยากรและพี่เลี้ยง และจังหวัดจันทบุรี มีเครือข่ายครู ฯ จังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากรและพี่เลี้ยง

ในเร็ววันนี้ คงจะมีจังหวัดปลอดบุหรี่ต้นแบบเพิ่มขึ้นอีก 4 จังหวัด โดยมีเครือข่ายครู ฯ ร่วมเป็นทีมงานขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างเข้มแข็งต่อไป