“เครือข่ายครู” ตั้งเป้า 2 ปี สร้าง “โรงเรียนปลอดบุหรี่” 2,560 แห่ง

เครือข่ายครู ฯ ตั้งเป้าการดำเนินงานปี 2556-2558 สร้างโรงเรียนปลอดบุหรี่เพิ่มขึ้น 2,560 แห่ง ทั่วประเทศ และไม่น้อยกว่า 125 แห่ง จะพัฒนาสู่การเป็น “โรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ” กระจายทุกภูมิภาค

ครูสุวิมล จันทร์เปรมปรุง คณะทำงานส่วนกลาง เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ซึ่งเป็นเครือข่ายของครูที่มีจิตอาสาดำเนินงานด้านรณรงค์เพื่อให้โรงเรียนปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย สนับสนุนโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า เครือข่ายครู ฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. ดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 และสิ้นสุดในวันที่ 30 เมษายน 2558 ซึ่งจะเน้นขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ให้เกิดขึ้นในโรงเรียนต่าง ๆ ครอบคลุมทุกภูมิภาค จำนวน 2,560 แห่ง โดยในจำนวนนี้จะถูกพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่การพัฒนาเป็น “โรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ” ที่สามารถเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของโรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง ไม่น้อยกว่า 125 แห่ง โดยนำร่องใน 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ชลบุรี ระยอง เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา มหาสารคาม อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี และสงขลา โดยอาศัยกลไกความร่วมมือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว และสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม ของ สสส. รวมถึงสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) โดยมีคณะทำงานเครือข่ายครู ฯ ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ เป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมในฐานะเจ้าของพื้นที่

ครูสุวิมล เปิดเผยเพิ่มเติมว่า การขยายผลดังกล่าวเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากปี 2553-2555 ที่เครือข่ายครู ฯ ได้ร่วมกับโรงเรียน หน่วยงานด้านการศึกษา หน่วยงานด้านสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพครูในพื้นที่ 5 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา ชลบุรี และกรุงเทพฯ ให้มีองค์ความรู้เรื่องบุหรี่และนำมาตรการการดำเนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ไปปรับใช้ในโรงเรียน จำนวนกว่า 1,200 คน ซึ่งในจำนวนนี้ มีโรงเรียนที่ดำเนินการอย่างจริงจังและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมจำนวน 128 แห่ง ส่วนโรงเรียนที่เหลืออยู่ระหว่างการติดตามผลและสนับสนุนให้เกิดผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป นอกจากนี้ยังเกิดเป็นคณะทำงานเครือข่ายครูในพื้นที่ดังกล่าวที่มีบทบาทขับเคลื่อนและขยายเครือข่ายโรงเรียนปลอดบุหรี่ไปสู่โรงเรียนในอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัด และสามารถเป็นวิทยากรนำความรู้เรื่องโรงเรียนปลอดบุหรี่ ไปขยายผลในโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งเป็นโมเดลการทำงานในรูปแบบเครือข่ายที่สามารถนำไปปรับใช้ในจังหวัดอื่นได้

 

 

 

 

***เฉพาะโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 13 จังหวัดนำร่องเท่านั้น (กรุงเทพฯ นนทบุรี ชลบุรี ระยอง เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา มหาสารคาม อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี และสงขลา)