ก้าวที่สำเร็จ “เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่”

ในรอบปี 2555 ที่ผ่านมา เครือข่ายครู ฯ ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างต้นแบบและนวัตกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่หลายด้านด้วยกัน

  • “พื้นที่จังหวัดนำร่องโรงเรียนปลอดบุหรี่” ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร ให้เป็นจังหวัดที่มีการดำเนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่อย่างเข้มข้น โดยมีคณะทำงานที่ขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ตลอดทั้งปี จนสามารถสรุปผลและถอดเป็นบทเรียนที่สามารถนำไปขยายผลต่อในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ได้

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก จ.อุบลราชธานี ศึกษาดูงานการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ของเครือข่ายครู ฯ จังหวัดขอนแก่น 
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)

ภาพปกหนังสือถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ของพื้นที่จังหวัดนำร่อง ทั้ง 5 จังหวัด 

  • “ขยายพื้นที่โรงเรียนปลอดบุหรี่ครอบคลุมกรุงเทพมหานคร 50 เขต” โดยร่วมกับสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มีผู้บริหารสถานศึกษาและครูจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมจำนวน 393 โรงเรียน ครบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร รวมผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 729 คน


การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

  • “ผลักดันนโยบายสนับสนุนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่” โดยเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ พร้อมด้วยคณะทำงานภาคีเครือข่ายรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ และเครือข่ายครู ฯ เข้าพบ ศ.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ (ในขณะนั้น) เพื่อปรึกษาแนวทางการดำเนินการตามมติ ครม.ที่ให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2557  จนนำมาซึ่งการออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2557 ในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555

เข้าพบ ศ.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ

  • “ชุดสื่อเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ (Teacher’s Tool Kit for Smoke-Free Schools)” เพื่อเป็นเครื่องมือให้คุณครูใช้ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องบุหรี่ และบูรณาการในการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยหนังสือ คู่มือ ที่มีทั้งเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับเรื่องบุหรี่ที่ควรทราบในรูปแบบใบความรู้ แนวทางการจัดกิจกรรม ใบงาน แบบเฉลยใบงาน รวมถึง Power Point สำหรับนำไปใช้จัดกิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ

ปกหนังสือคู่มือครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนปลอดบุหรี่ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555, หนังสือคู่มือครูในการช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่ และหนังสือคู่มือการพัฒนานักเรียนแกนนำพี่สอนน้องป้องกันภัยบุหรี่

ตัวอย่าง Power Point เรื่องบุหรี่

ด้วยพันธกิจที่เครือข่ายครู ฯ จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกระดับของวงการการศึกษา ตั้งแต่ระดับกระทรวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร และนักเรียน เพื่อผลักดันให้เกิดโรงเรียนปลอดบุหรี่ที่แท้จริง จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก “เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่” เป็น “เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่” เพื่อตอกย้ำในเป้าหมายของพันธกิจของเครือข่าย