ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ...

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการควบคุมยาสูบในสถานศึกษา