ป้ายประกาศให้ทราบว่าโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

ความสำคัญของการติดป้าย

การติดป้าย “โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย” หรือป้ายแบบอื่นที่มีลักษณะหรือข้อความคล้ายกันนี้ ความมุ่งหมายก็เพื่อประกาศหรือแจ้งให้ผู้ที่เข้าสู่บริเวณโรงเรียนทราบว่า โรงเรียนเป็นสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% (ทุกพื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียน ต้องปลอดบุหรี่ โดยไม่มีข้อยกเว้น) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 ซึ่งออกตามความใน พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท จนในปัจจุบันได้มี พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ซึ่งถ้าฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบจะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

แต่ทั้งนี้ การติดป้ายดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่า เพื่อประกาศว่าโรงเรียนนี้ไม่มีคนสูบบุหรี่ (ซึ่งทำให้บางโรงเรียนไม่กล้าติด เพราะยังมีคนที่เลิกสูบบุหรี่ไม่ได้)

แม้ว่ายังมีนักเรียนหรือบุคลากรที่ยังเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ ก็สามารถติดป้ายนี้ได้เช่นกัน (ซึ่งความจริงต้องติด เพราะหากไม่มีการประกาศให้ทราบว่าห้ามสูบบุหรี่ภายในโรงเรียน เจ้าของสถานที่ซึ่งหมายถึงผู้อำนวยการ มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท)

นอกจากนี้ การติดป้าย ยังเป็นการส่งเสริมค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ให้แก่นักเรียนของโรงเรียน ซึ่งมีสถิติว่า นักเรียนที่จบจากโรงเรียนที่เข้มงวดในเรื่องการห้ามสูบบุหรี่ มีโอกาสเสพติดบุหรี่น้อยกว่าโรงเรียนที่ไม่ได้เข้มงวด

รวมถึงการห้ามสูบบุหรี่ภายในโรงเรียนอย่างจริง ๆ จัง ๆ ยังช่วยให้ผู้ที่ยังสูบบุหรี่ เลิกสูบได้ง่ายขึ้นด้วย เนื่องจากไม่สามารถสูบบุหรี่ภายในโรงเรียนได้ ต้องออกไปสูบภายนอก ทำให้เกิดความยุ่งยาก และตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่ในที่สุด (มีตัวอย่างแล้วหลายโรงเรียน)

จุดที่ติดป้าย

ควรเป็นจุดที่ทุกคนมองเห็นชัดเจนเมื่อจะเข้าสู่บริเวณโรงเรียน เช่น ประตูทางเข้า ป้อมยาม หรือป้ายต้อนรับที่อยู่ถัดจากประตู เป็นต้น

เมื่อจัดทำป้ายแล้ว

ควรนำป้ายที่จัดทำขึ้น จัดกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อประกาศให้นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนทราบหรือย้ำเตือน (กรณีที่โรงเรียนได้ดำเนินการมาบ้างแล้ว) ว่าห้ามสูบบุหรี่ภายในบริเวณโรงเรียน

จากนั้น จึงนำป้ายไปติดในจุดที่เห็นได้เด่นชัดเมื่อจะเข้าสู่บริเวณโรงเรียน สุดท้าย อย่าลืมถ่ายภาพทุกกิจกรรมมาลงเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ให้โรงเรียนอื่น ๆ ได้ทราบ และนำไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติต่อไป