เครื่องมือในการช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่

- แบบบันทึกประวัติการสูบบุหรี่และการเลิกสูบบุหรี่
- แบบทดสอบเรื่องสารพิษในควันบุหรี่
- แบบทดสอบฟาเกอร์สตรอมวัดการติดนิโคติน
- แบบสำรวจสาเหตุการสูบบุหรี่
- แบบบันทึกการให้คำปรึกษารายบุคคล
- แบบบันทึกการให้คำปรึกษารายกลุ่ม
- ตารางการปรับพฤติกรรม
- แบบติดตามการให้คำปรึกษา
- แบบฟอร์ม Self Report