สูบบุหรี่แล้วได้อะไร

โปสเตอร์ "สูบบุหรี่แล้วได้อะไร" ออกแบบโดย นายสหรัฐ ชำนิศุภการ และนายอัครพงษ์ เพ็ชพล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร