นาฎมวยไทย ต้านภัยบุหรี่ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี โดย นางศศิธร โคตรคันทา

 

https://drive.google.com/file/d/1wWKCYoQhVHE0ulywWakx4v8rAoa-ihU2/view?usp=sharing