บ้านปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่เพื่อลูก โดยใช้กระบวนการแบบร่วมมือ "บวรชน" โรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพฯ โดย นางสาวฤดีวรรณ มาดีกุล

https://drive.google.com/file/d/1qBXuLgzIKbg4Nal_vorErxj6zauzCj82/view?usp=sharing