การใช้กระบวนการ "ดูแลช่วยเหลือนักเรียน" ให้เลิกสูบบุหรี่ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา จังหวัดเชียงราย โดย นายธีระศักดิ์ ลาภภพเพิ่มพูน

https://drive.google.com/file/d/1psGdykOZ6areADQGvDUAR4pnjAl2yb0a/view?usp=sharing