ครอบครัวสดใสห่างไกลบุหรี่ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี โดย นางสาวปัทมา ลิ้มปี่

https://drive.google.com/file/d/1-fRJTNesV-rTZLiyHm5DKy42A3ccf-tl/view?usp=sharing