คู่มือการจัดการเรียนรู้รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่สำหรับเด็ก

คู่มือการจัดการเรียนรู้รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่สำหรับเด็ก

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือให้ครู ผู้ปกครองหรือผู้ที่สนใจ นำไปจัดกิจกรรมสอนเรื่องบุหรี่สำหรับเด็กปฐมวัย (Gen Alpha) 

ร่วมมือกันปกป้องเด็ก Gen Alpha จากอันตรายจากการได้รับควันบุหรี่

สามารถดาวโหลดได้ที่ >>> https://bit.ly/3n9SUKP