ชุดข้อมูล"โรงเรียนพระปริยัติธรรมปลอดบุหรี่"

     สามเณรนับเป็นวัยรุ่นชายและยังใช้ชีวิตทั้งหมดอยู่ในวัดและโรงเรียน เมื่อมีโอกาสได้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ซึ่งเป็นศาสนศึกษาที่สอนวิชาสามัญศึกษา จึงมีโอกาสสูงในการจับกลุ่มกันสูบบุหรี่ หากสามเณรได้รับการปลูกฝังพฤติกรรมที่ถูกต้องด้วยการไม่สูบบุหรี่และใช้ชีวิตในพื้นที่ปลอดบุหรี่ ย่อมส่งผลดีในอนาคต 

     โรงเรียนพระปริยัติธรรมจึงเป็นสถานที่ที่ต้องดำเนินงานจัดเขตปลอดบุหรี่ ด้วยกฎหมายที่กำหนดทั้งวัดและโรงเรียนต้องปลอดบุหรี่ และมีการนำกระบวนการ “7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่” มาเป็นเครื่องมือ จะทำให้เกิดรูปธรรมของการดำเนินงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมปลอดบุหรี่ได้

สามารถดาวโหลดได้ที่ >>> https://bit.ly/33tUHDR