รู้ให้ทันพ่อค้าบุหรี่

สืบเนื่องจากองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้ 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก  โดยในปีนี้ได้กำหนดประเด็นการรณรงค์ไว้ว่า “Tobacco Industry Interference” ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ใช้ภาษาไทยว่า “จับตาเฝ้าระวังยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบ”

การรณรงค์ในปีนี้จะเน้นที่การเปิดโปงและตอบโต้กลยุทธ์การตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบที่มีมากขึ้นและรุนแรงมากขึ้น และเป็นหนึ่งในความพยายามภายใต้กรอบอนุสัญญาควบคุมการบริโภคยาสูบ หรือ WHO-FCTC เพราะสิ่งนี้เป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน

ในหลายประเทศ อุตสาหกรรมยาสูบพยายามที่จะบ่อนทำลายสนธิสัญญาฯ ด้านต่าง ๆ เช่น การขัดขวางนโยบายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ การขัดขวางกฎหมายห้ามโฆษณาและส่งเสริมการขาย และห้ามการให้การสนับสนุนกับหน่วยงานต่าง ๆ  รวมถึงการห้ามบริษัทบุหรี่ทำกิจกรรมที่เรียกว่า “ กิจกรรมเพื่อสังคม” หรือ CSR เนื่องจากเป็นการโฆษณาทางอ้อม  และส่งผลต่อการแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบของรัฐ

ด้วยประเด็น “Tobacco Industry Interference (การแทรกแซงจากอุตสาหกรรมยาสูบ)” และความสำคัญของการปกป้องชีวิตของผู้คนทั่วโลกด้วยสนธิสัญญาควบคุมการบริโภคยาสูบ วันงดสูบบุหรี่โลกในปีนี้ องค์การอนามัยโลกมุ่งหมายให้ประชาชนโลกได้รู้เท่าทันความพยายามในการขัดขวางมาตรการสำคัญ    ในการควบคุมยาสูบ ภายใต้สนธิสัญญาฯ  ยิ่งไปกว่านั้น ในมาตรา 5.3 ของสนธิสัญญาควบคุมยาสูบได้เน้นย้ำว่า ประเทศต่าง ๆ ต้องให้ความสำคัญในการพัฒนานโยบายสุขภาพของประชาชน ด้วยการดำเนินการควบคุมยาสูบอย่างเข้มแข็งจริงจัง และดำเนินนโยบายนี้ด้วยการไม่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาสูบไม่ว่ากรณีใด ๆ   โดยกำหนดให้อยู่ในกฎหมายหลักของประเทศ