คู่มือเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ เล่ม 2

คู่มือเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ เล่ม 2
กิจกรรมเพื่อสังคมและการบริจาค

เครื่องมือสำหรับนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ในการร่วมกันเป็นหูเป็นตา เฝ้าระวังและบอกกล่าวสังคมให้รู้เท่าทันการที่บริษัทบุหรี่ใช้ช่องโหว่ของกฎหมายในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม หรือการบริจาคเงินหรือสิ่งของ เพื่อประโยชน์ทางการประชาสัมพันธ์ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ในสังคม และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท

ภายในเล่มประกอบด้วย

  • ข้อมูลของบริษัทบุหรี่ในประเทศไทย
  • กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทบุหรี่ในรูปแบบต่าง ๆ
  • เป้าหมายที่แท้จริงของกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทบุหรี่