คณะทำงาน : เชียงใหม่

 • ชื่อ :
  ครูทองหล่อ พรมสาส์น
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา, งานบุหรี่ในสถานศึกษา
  หน่วยงาน :
  วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา
  ที่อยู่ :
  2 ถนนสุขเกษม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50300
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูวาสนา สินธุเดช
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูสุพิมพ์ ค้าขาย
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน, หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
  ที่อยู่ :
  ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูบัวใบ สมแสง
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
  ที่อยู่ :
  22 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูสุพิชสิณี โรจน์จันทร์ดา
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานตามนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
  ที่อยู่ :
  186 หมู่ 6 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูชวลิต แก้ววงศ์
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานชุมนุมระดับมัธยม
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนพระหฤทัย
  ที่อยู่ :
  222 ถนนเจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูฌาณทัศน์ พรมสาส์น
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานสารเสพติดในโรงเรียน, หัวหน้าสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
  ที่อยู่ :
  154 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว องแม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูวราวุฒิ สาริกบุตร
  ตำแหน่ง :
  คณะทำงานเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.เชียงใหม่
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  คณะทำงานเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.เชียงใหม่
  หน่วยงาน :
  เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.เชียงใหม่
  ที่อยู่ :
  เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.เชียงใหม่
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูธันวา พุ่มบัว
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานป้องกันยาเสพติดและอบายมุข
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
  ที่อยู่ :
  73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูจุฑานันท์ ก้อนแก้ว
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ครูแนะแนว, หัวหน้างานปกครองระเบียบวินัยและระบบดูแลช่วยเหลือ
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนบ้านร่องน้ำ
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูกันตภณ พุ่มบัณดิษฐ
  ตำแหน่ง :
  คณะทำงานเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.เชียงใหม่
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  คณะทำงานเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.เชียงใหม่
  หน่วยงาน :
  เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.เชียงใหม่
  ที่อยู่ :
  เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.เชียงใหม่
  อีเมล :