คณะทำงาน : พิษณุโลก
 • ชื่อ :
  ว่าที่ร้อยตรีเลาะ เทียมเมฆ
  ตำแหน่ง :
  ครูชำนาญการพิเศษ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  งานระเบียบวินัยและงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
  ที่อยู่ :
  หมู่ 41/6 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
  อีเมล์ :
 • ชื่อ :
  ครูกาญจนา กัณฑษา
  ตำแหน่ง :
  ครูชำนาญการพิเศษ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการและกิจกรรม
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนนครไทย
  ที่อยู่ :
  265 หมู่ 4 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
  อีเมล์ :
 • ชื่อ :
  ครูอุบล พงษ์พัฒน์
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ครูผู้สอน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 3 ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65110
  อีเมล์ :
 • ชื่อ :
  ครูบัญญัติ รัตนกุล
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
  ที่อยู่ :
  228 ถ.วิสุทธิกษัตริย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
  อีเมล์ :
 • ชื่อ :
  ครูอดิเรก น้อยพานิช
  ตำแหน่ง :
  ครู คศ.1
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  งานสภานักเรียน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
  ที่อยู่ :
  1 หมู่ 19 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
  อีเมล์ :
 • ชื่อ :
  ครูวีรยา โพยมรัตน์
  ตำแหน่ง :
  ครู คศ.1
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
  ที่อยู่ :
  460 หมู่ 4 ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
  อีเมล์ :
 • ชื่อ :
  ครูเฉลิม ราชอ่อง
  ตำแหน่ง :
  ครูชำนาญการพิเศษ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้าฝ่ายปกครอง, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์
  ที่อยู่ :
  หมู่ 1 ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
  อีเมล์ :
 • ชื่อ :
  ครูกชกานต์ แสงอธิวัชร์
  ตำแหน่ง :
  ครู คศ.1
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ครูงานอนามัย และชมรมทูบีนัมเบอร์วัน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
  ที่อยู่ :
  455 หมู่ 4 ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
  อีเมล์ :
 • ชื่อ :
  ครูอาทิตยา ช้างแก้ว
  ตำแหน่ง :
  ครู คศ.1
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม
  ที่อยู่ :
  อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
  อีเมล์ :
 • ชื่อ :
  นายเสถียร ทองโต
  ตำแหน่ง :
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
  หน่วยงาน :
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
  ที่อยู่ :
  1 ถ.อาทิตวงศ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
  อีเมล์ :
 • ชื่อ :
  นายปราโมทย์ เย็นบุญธรรม
  ตำแหน่ง :
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  งานยาเสพติด, ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
  หน่วยงาน :
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง
  ที่อยู่ :
  อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
  อีเมล์ :
 • ชื่อ :
  นางวันวิสา วัฒนกุล
  ตำแหน่ง :
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  งานตรวจรักษา, งานยาเสพติด, งานแม่และเด็ก
  หน่วยงาน :
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสนสุขพัฒนา
  ที่อยู่ :
  248 หมู่ 20 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
  อีเมล์ :