คณะทำงาน : จุดจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดอำนาจเจริญ

 • ชื่อ :
  นางรัตติยา นาสิงห์
  ตำแหน่ง :
  ครูชำนาญการพิเศษ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  กิจการนักเรียน หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนพนาศึกษา
  ที่อยู่ :
  ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  นางวาสนา ไกรแก้ว
  ตำแหน่ง :
  ครูชำนาญการ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนชานุมานวิทยาคม
  ที่อยู่ :
  ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  นายรณกรณ จันทร์สด
  ตำแหน่ง :
  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  บริหารงานวิชาการ กิจการนักเรียน และบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์
  ที่อยู่ :
  ต.ปลาค้าว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  นางแพรวระวี แก้วบริบัตร
  ตำแหน่ง :
  ครูชำนาญการพิเศษ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานสภานักเรียน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนอำนาจเจริญ
  ที่อยู่ :
  ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  นางสาวสุภาพร คุณรักษ์
  ตำแหน่ง :
  ครูชำนาญการ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนนาจิกพิทยาคม
  ที่อยู่ :
  ต.ดอนเมย อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  นายชวฤทธิ์ โยคณิตย์
  ตำแหน่ง :
  ครูชำนาญการพิเศษ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
  ที่อยู่ :
  ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  นางสาวมาลิณี ชูเนตร
  ตำแหน่ง :
  ครูผู้ช่วย
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  กิจการนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนชานุมานวิทยาคม
  ที่อยู่ :
  ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
  อีเมล :