คณะทำงาน : จุดจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดเพชรบูรณ์

 • ชื่อ :
  นางสาวประกาย บรรลัง
  ตำแหน่ง :
  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  การส่งเสริมการจัดการศึกษา การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  หน่วยงาน :
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
  ที่อยู่ :
  151 หมู่ 9 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  นายพิเชษฐ์ เกตุแก้ว
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนวังโป่งศึกษา
  ที่อยู่ :
  14 หมู่ 13 ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ดร.มิตรสัน ด้วงธรรม
  ตำแหน่ง :
  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หัวหน้างานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (พสน.)
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนเพชรพิทยาคม
  ที่อยู่ :
  210 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  นายรังสรรค์ ทองห่อ
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม
  ที่อยู่ :
  119 ม.1 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนวังโป่งศึกษา
  ที่อยู่ :
  14 หมู่ 13 ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240
  อีเมล :