เปิดตัวสื่อเด็กปฐมวัยสร้างพลังจิตใต้สำนึกปลูกฝังไม่สูบบุหรี่

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ สนับสนุนโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ สสส. จับมือนักวิชาการด้านพัฒนาการเด็ก ครูชีวัน และน้านิต สโมสรผึ้งน้อย จัดทำสื่อเสริมสร้างพลังจิตใต้สำนึกหนูน้อยใจเข้มแข็ง ชุดอากาศดีดีไม่ต้องมีบุหรี่ สร้างภูมิคุ้มกันเด็กจากการสูบบุหรี่ เพื่อมอบให้คุณครูใช้เป็นสื่อการสอน เนื่องในโอกาสวันครู โดยสื่อเสริมสร้างพลังจิตใต้สำนึกหนูน้อยใจเข้มแข็ง ชุด อากาศดีดีไม่ต้องมีบุหรี่ ประกอบด้วยเพลงอากาศดีดี เพลงนกสำลักควัน และเพลงพุดเดิ้ลเซย์โน ที่ให้เด็กได้ร้องเล่นเต้นรำไปกับเสียงเพลงที่สอดแทรกค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ ซึ่งน้านิตแห่งสโมสรผึ้งน้อยมาช่วยจัดทำเพลงสนุก ๆ นี้ นอกจากนี้ยังมีหนังสือนิทานปากไม่ว่าง ที่ครูชีวันเป็นผู้เขียน จะช่วยกระตุ้นให้เด็กกล้าปฏิเสธในสิ่งที่เห็นว่าไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย รวมถึงแบบฝึกเสริมสร้างพลังจิตใต้สำนึกที่ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านเกมและกิจกรรมในเล่มที่มีเนื้อหาสอดแทรกเรื่องการไม่สูบบุหรี่

15,497 15 มกราคม 58

เครือข่ายโรงเรียนปลอดบุหรี่ ร่วมผลักดันร่าง พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่าย ขอสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ดําเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ซึ่งใช้มานานแล้ว ให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันที่บริษัทบุหรี่ได้พัฒนาเทคนิคการตลาดใหม่ ๆ รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด ทำให้มีผู้เสพติดบุหรี่รายใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน เป็ นภาคีของอนุสัญญาควบคุมการบริโภคยาสูบขององค์การอนามัยโลก ทั้งนี้เพื่อลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่และลดอัตราการสูบบุหรี่ในภาพรวมของประเทศ

11,225 23 ธันวาคม 57

ปลุกพลัง "เยาวชน" ร่วมสร้างโรงเรียนปลอดบุหรี่

“นักเรียน” เป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในโรงเรียน เป็นพลังที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และน่าสนใจ เพราะนักเรียนจะเข้าใจในสิ่งที่เพื่อนต้องการได้ดี เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จึงได้นำร่องจัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำขึ้นในพื้นที่ 5 จังหวัดนำร่อง คือ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี สงขลา และกรุงเทพฯ จังหวัดละ 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 8 คน รวมมีนักเรียนผ่านการอบรม 400 คน และนี่คือเสียงสะท้อนจากเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม “ผมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ฝึกการเป็นผู้นำ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานเป็นทีม ฝึกทักษะการพูด ทำให้กล้าแสดงออก ฝึกการวางแผนแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ฝึกคิดวิเคราะห์ ทุกกิจกรรมสนุกและมีสาระ ดีใจที่ได้มาอบรมในครั้งนี้ครับ” “หนูได้รู้จักวิธีดูแลตนเองในการหลีกเลี่ยงจากควันบุหรี่ของคนที่เราอยู่ใกล้ชิดและต้องพบเจอกับเรื่องนี้เป็นประจำ ได้รู้จักบุหรี่รูปแบบใหม่ๆ กลยุทธ์บริษัทบุหรี่ที่มีวิธีการมากมายในการให้เด็กๆหลงกล หนูจะนำความรู้เหล่านี้ไปบอกต่อเพื่อนๆ น้องๆ ครอบครัว และตั้งใจที่จะเป็นแกนนำหลักของโรงเรียนเพื่อช่วยให้โรงเรียนของเราปลอดบุหรี่”

16,165 22 กันยายน 57

พัฒนาครูสู่การเป็น “วิทยากร” โรงเรียนปลอดบุหรี่

ภายหลังจากที่เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ได้ขยายผลไปยัง 8 จังหวัดนำร่องใหม่ ประกอบด้วย เชียงราย พิษณุโลก นครราชสีมา มหาสารคาม อุบลราชธานี นนทบุรี ระยอง และสุราษฎร์ธานี เราได้ค้นพบเพชรเม็ดงามหลายเม็ด นั่นคือคุณครูที่มีจิตอาสา มีความมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดความรู้ แนวทาง และประสบการณ์ที่ได้ดำเนินงานเพื่อให้โรงเรียนปลอดบุหรี่ไปยังเพื่อนครูโรงเรียนอื่น ๆ เราไม่รอช้า รีบจัดอบรมพัฒนาเสริมศักยภาพให้สามารถเป็นวิทยากรเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ได้อย่างมั่นใจ โดยจัดเป็น 4 ครั้ง กระจายไปตามภูมิภาคต่าง ๆ คือ ภาคกลางและตะวันออก ภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคใต้ ครั้งละ 30-40 คน ซึ่งนอกจากจะมีคุณครูเข้าร่วมอบรมแล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสื่อมวลชนเข้าร่วมอบรมเพื่อเสริมทีมคุณครูให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

15,818 30 สิงหาคม 57

สพฐ.จับมือเครือข่ายครู และกระทรวงสาธารณสุข ขยายผลสร้างโรงเรียนปลอดบุหรี่ทั่วประเทศ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จับมือกับ เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จากการสนับสนุนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข จัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการโรงเรียนปลอดบุหรี่ของทั้ง 3 หน่วยงาน เพื่อนำบทเรียนการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ขยายผลไปยังโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัด สพฐ. รวม 469 แห่ง ทั่วประเทศ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

8,275 1 ธันวาคม 56

เรื่องเล่าจากการอบรมครูกรุงเทพมหานคร

ภายหลังจากที่เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร ได้รับงบประมาณดำเนินงานโครงการ “ขยายผลโรงเรียนปลอดบุหรี่ครอบคลุมทุกพื้นที่กรุงเทพมหานคร” จากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ก็ได้ปรึกษาหารือในทีมคณะทำงานถึงกระบวนการจัดกิจกรรมตามโครงการ ซึ่งกิจกรรมแรกที่คณะทำงานเห็นร่วมกันว่าต้องจัดขึ้นก่อนคือ การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูของโรงเรียนที่ยังไม่เคยเข้าร่วมการอบรมของเครือข่ายครู ซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,000 แห่ง มีทั้งโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนในสังกัดของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาล ประถม มัธยม รวมไปถึงอาชีวศึกษา

16,066 20 กุมภาพันธ์ 57

ความสำเร็จของการทำงานเครือข่ายครูขอนแก่น สร้างพลังขับเคลื่อน“โรงเรียนปลอดบุหรี่”

จากการได้มีโอกาสไปสังเกตการณ์การอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เป็นงานแรกที่เครือข่ายครูขอนแก่นจะต้องบริหารจัดการการดำเนินงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการด้านสถานที่ อุปกรณ์จัดอบรม เป็นวิทยากร รวมทั้งบริหารจัดการงบประมาณด้วยทีมงาน จ.ขอนแก่น เอง

8,435 8 มกราคม 57

เครือข่ายครูฯ จับมือศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ต่อยอดบทเรียนโรงเรียนปลอดบุหรี่

เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ร่วมกับศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานโรงเรียนปลอดบุหรี่

10,753 7 มีนาคม 57

“ครูอุบลฯ” จับมือเครือข่ายสร้างโรงเรียนปลอดบุหรี่

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จากการสนับสนุนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จับมือเครือข่ายครู จ.อุบลราชธานี ป้องกันเยาวชนจากการสูบบุหรี่ โดยจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จ.อุบลราชธานี เน้นรณรงค์ให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

12,651 19 กันยายน 56

ผนึกกำลัง “ครูโคราช” สร้างโรงเรียนปลอดบุหรี่

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จากการสนับสนุนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.นครราชสีมา เน้นให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อร่วมมือกันในการพยายามลดจำนวนเด็กไทยที่จะติดบุหรี่ใหม่

11,706 19 กันยายน 56

รวมพลัง “ครูพิษณุโลก” ช่วยลดเด็กติดบุหรี่

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จากการสนับสนุนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.พิษณุโลก เน้นให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อร่วมกันปกป้องเยาวชนจากการสูบบุหรี่

11,827 18 กันยายน 56

ดึง “ครูเชียงราย” ร่วมสกัดนักสูบหน้าใหม่

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จากการสนับสนุนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.เชียงราย เน้นให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อร่วมกันปกป้องเยาวชนจากการสูบบุหรี่

11,171 17 กันยายน 56

เกี่ยวกับเรา

 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เป็นการรวมตัวของครูที่มีจิตอาสามุ่งเน้นการสร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ในสังคมไทย และปกป้องเยาวชนจากการสูบบุหรี่ โดยขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ซึ่งมีความหมายว่า สถานศึกษาที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาที่มีการดำเนินงานเพื่อให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด และดำเนินงานส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่และปลูกฝังค่านิยมเพื่อการไม่สูบบุหรี่แก่เยาวชน

ติดต่อเรา

36/2 ซ.ประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ติดตามความเคลื่อนไหว