ติดตามผลและพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดประชุมติดตามผลและเตรียมความพร้อมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสู่การเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ ณ ห้องประชุมโรงแรมเคปาร์ค อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี