สพม.31 นครราชสีมา จัดอบรมโรงเรียนปลอดบุหรี่

วันที่ 5 สิงหาคม 2559 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดนครราชสีมาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ในการประชุมเชิงปฎิบัติการ"โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (mou) โรงเรียนปลอดบุหรี่ และสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข" จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 นครราชสีมา