ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 เรื่องการกำหนดเขตปลอดบุหรี่

ประกาศฉบับนี้ได้กำหนดให้โรงเรียนซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาต้องปลอดบุหรี่ทั้งหมด ไม่สามารถสูบบุหรี่หรือจัดห้องสูบบุหรี่ในโรงเรียนได้