พรบ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535

พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่เปนการยอมรับในทางการแพทยวาควันบุหรี่เปนผลเสียแกสุขภาพของผูสูบและผูไมสูบบุหรี่ที่อยูใกลเคียงหลายประการ เชน อาจทําใหเกิดมะเร็งของปอดและอวัยวะอื่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ อีกทั้งควันบุหรี่ยังทําใหเกิดโรคบางโรค เชน โรคหอบ หืดหรือโรคภูมิแพมีอาการกําเริบขึ้น นอกจากนั้นยังพิสูจนไดวาการที่ผูไมสูบบุหรี่ตองสูดควันบุหรี่ซึ่งผูอื่นสูบเขาไปก็ยังเปนผลเสียแกสุขภาพของผูนั้นเชนเดียวกับที่เกิดขึ้นกับผูสูบบุหรี่เอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ผูสูดควันบุหรี่นั้นเปนเด็ก สมควรที่จะคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่มิใหตองรับควันบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ โดยการหามสูบบุหรี่ในบางสถานที่หรือการจัดเขตใหสูบบุหรี่โดยเฉพาะหรือโดยวิธีอื่นๆ