7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่

แนวทางการทำงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์การทำงานของครูที่ทำงานเรื่องบุหรี่ในโรงเรียน โดย "ในปี 2553 เกิดเป็น 9 มาตรการสู่การเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่" จนในปี 2556 ทางเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ภายใต้มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้ลงนาม MOU การขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ปรับรวมบางขั้นตอนให้กระชับมากขึ้นจึงเกิดเป็น 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ในปัจจุบัน