คู่มือวิทยาศาสตร์ "บุหรี่ศึกษา"

 

คู่มือวิทยาศาสตร์ “บุหรี่ศึกษา”

เป็นหนังสือซึ่งมีเนื้อหากล่าวถึง การสาธิตทางวิทยาศาสตร์ ที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องของบุหรี่
อาทิเช่น สารพิษต่าง ๆ ในบุหรี่ การเปรียบเทียบผลกระทบที่ร่างกายได้รับอันเกิด จากการสูบบุหรี่ โดยใช้การสาธิตทางวิทยาศาสตร์เป็นตัวอย่าง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ครู นำไป ใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงอันตรายของการสูบบุหรี่
ทั้งนี้ เพราะเยาวชนอยู่ในวัยที่อยากรู้อยากลอง ชอบค้นหาสิ่งแปลกใหม่ มีการเลียนแบบ ต้องการความเป็นส่วนตัว และตัดสินใจด้วยตนเอง
การสาธิตทางวิทยาศาสตร์จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจและมองเห็น “โทษของการสูบบุหรี่” ได้ง่าย
และชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ใช้ทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ
เมื่อนักเรียนได้มี ส่วนร่วมในการสาธิตทางวิทยาศาสตร์ ได้รับความรู้โดยตรง
จะส่งผลต่อการจดจำและรับรู้เพื่อเป็นการป้องกัน นักเรียนให้ห่างไกลจากบุหรี่ และสิ่งเสพติดชนิดอื่น ๆ ที่มีโทษรุนแรงยิ่งกว่า 
สามารถดาวโหลดไฟล์ได้ที่ลิ้ง >>> https://bit.ly/35wrSm8