การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เรื่องบุหรี่ โดยใช้รูปแบบการสอน 5 Steps

https://drive.google.com/file/d/1p73A-c1GScVajNf2S2cljruNNkEAvAW3/view?usp=sharing