คู่มือครูจัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่

หนังสือที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ไว้อย่างรอบด้าน เช่น ความเป็นมาของบุหรี่ สารพิษในควันบุหรี่ สาเหตุของการสูบบุหรี่ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกลยุทธ์บริษัทบุหรี่ นอกจากนี้ ยังมีใบงานที่คุณครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน หรือกิจกรรมนอกหลักสูตรได้อีกด้วย

ภายในเล่ม ประกอบด้วย

1. รอบรู้เรื่องบุหรี่

1.1 ความเป็นมาของบุหรี่

1.2 สารพิษในควันบุหรี่

1.3 สาเหตุของการสูบบุหรี่

2. ผลกระทบของบุหรี่

2.1 ผลการสูบบุหรี่ต่อบุคลิกภาพและสุขภาพ

2.2 ควันบุหรี่มือสอง

2.3 บ้านปลอดบุหรี่

2.4 พฤติกรรมเสี่ยงจากการสูบบุหรี่

2.5 ยิ่งสูบยิ่งจน

2.6 บุหรี่ทำร้ายสังคม

3. รู้กฎหมาย รู้เท่าทันกลยุทธ์บริษัทบุหรี่

3.1 คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่

3.2 มารู้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

3.3 รู้เท่าทันบริษัทบุหรี่

4. กลยุทธ์ให้โรงเรียนปลอดบุหรี่

4.1 วิธีการเลิกสูบบุหรี่

4.2 ประสานพลังพาโรงเรียนปลอดบุหรี่