ถอดบทเรียน ขอนแก่น-มหาสารคาม

เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม ระหว่าง ปี พ.ศ. 2553 – 2554 มีครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม สมัครใจเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ จำนวน 82 โรงเรียน โดยโรงเรียนต่าง ๆ ได้ดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ซึ่งสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะครูที่รับผิดชอบดำเนินงาน และมีคุณค่าต่อการดูแลเยาวชนให้มีค่านิยมไม่สูบบุหรี่

เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้รวบรวมกิจกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ของโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคามที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ และจัดทำเป็น หนังสือถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดขอนแก่น -มหาสารคาม  เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โรงเรียนและชุมชนปลอดบุหรี่ให้แก่ ครู ผู้บริหารโรงเรียน  นักการศึกษา และเครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบ