คู่มือผลิตสื่อรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

สื่อการสอนมีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาทุกระดับ และทุกสมัย ไม่ว่าจะเป็นในปัจจุบันหรืออนาคตต่อไป เพราะว่าสื่อการสอนช่วยสร้างสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาวิชาง่ายขึ้น

นอกจากนี้ สื่อการสอนยังช่วยเสริมแรงและทำให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน สื่อการสอนช่วยกระตุ้นความสนใจแก่ผู้เรียน สร้างความเข้าใจที่เป็นรูปธรรม จัดประสบการณ์ให้มีส่วนช่วยในการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและความแตกต่างกันให้ประสบการณ์จริง ซึ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกิจกรรมการเรียนรู้