การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่

 • กำหนดนโยบาย “โรงเรียนปลอดบุหรี่”

  • จัดทำนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่เป็นลายลักษณ์อักษร
  • ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ
  • ประชาสัมพันธ์นโยบายผ่านช่องทางที่หลากหลาย
 • บริหารจัดการเพื่อ “โรงเรียนปลอดบุหรี่”

  • จัดตั้งคณะทำงานโรงเรียนปลอดบุหรี่
  • ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่
  • สำรวจข้อมูลการสูบบุหรี่ในโรงเรียน
 • จัดสภาพแวดล้อมเพื่อ “โรงเรียนปลอดบุหรี่” ตามกฎหมาย

  • ติดเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ให้เห็นชัดเจนบริเวณทางเข้าโรงเรียนทุกช่องทาง
  • ไม่มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการสูบบุหรี่ เช่น ที่เขี่ยบุหรี่
  • จัดสภาพแวดล้อมไม่ให้เอื้อต่อการสูบบุหรี่ในโรงเรียน
 • สอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการจัดการเรียนรู้

  • วางแผนและกำหนดกิจกรรมสอดแทรกเรื่องบุหรี่ในหลักสูตร
  • วางแผนและกำหนดกิจกรรมเพื่อสอดแทรกเรื่องบุหรี่นอกหลักสูตร
  • เฝ้าระวังไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในโรงเรียน
 • การมีส่วนร่วมของนักเรียนเพื่อการขับเคลื่อน “โรงเรียนปลอดบุหรี่”

  • ส่งเสริมให้นักเรียนเฝ้าระวังป้องกันการสูบบุหรี่ ทั้งในและนอกโรงเรียน
  • ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมรณรงค์บ้านและชุมชนปลอดบุหรี่
  • ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมประชาสัมพันธ์ในช่องทางที่หลากหลาย
 • การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่

  • คัดกรองและติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการเริ่มสูบบุหรี่ของนักเรียน
  • มีความพร้อมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่
  • สามารถส่งต่อนักเรียนที่สูบบุหรี่เข้าสู่ระบบบริการเลิกบุหรี่ตามความเหมาะสม
 • การมีกิจกรรมร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

  • มีกิจกรรมสร้างความตระหนักเรื่องบุหรี่ร่วมกับชุมชน
  • ผลักดันให้ผู้นำชุมชนมีนโยบายสนับสนุนการดำเนินงานชุมชนปลอดบุหรี่
  • ชี้แจงและขอความร่วมมือร้านค้าในชุมชนไม่ขายบุหรี่ให้กับเยาวชน