ต้นแบบโรงเรียนเอกชนปลอดบุหรี่..."โรงเรียนศรีสุวิช จ.ชลบุรี"

 

 

แนวคิดการบริหารงานของผู้บริหารที่ชัดเจนในประเด็นการสร้างโรงเรียนให้น่าอยู่ น่าเรียน ให้ผู้ปกครองไว้วางใจ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ เนื่องจากสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน โดยผู้บริหารสนับสนุนอย่างเต็มที่ มีการประกาศนโยบายต่อหน้าบุคลากรและนักเรียนทุกคน ประกาศในที่ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่จัดขึ้นปีละ 5 ครั้ง ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เรื่องบุหรี่ โดยเฉพาะการสอดแทรกเรื่องบุหรี่เข้าไปในรายวิชาต่าง ๆ โดยผู้บริหารเชิญหัวหน้ากลุ่มสาระร่วมประชุมเพื่อสอบถามความเห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะนำเรื่องบุหรี่เข้าไปสอดแทรกในทุกกลุ่มสาระ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกกลุ่มสาระ เช่น ภาษาต่างประเทศ ใช้การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับบุหรี่ ศิลปะใช้การวาดภาพ คณิตศาสตร์ใช้เรื่องสถิติ ภาษาไทยใช้การเขียนเรียงความ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้นักเรียนซึมซับและเรียนรู้เรื่องบุหรี่ เพื่อเป็นเกราะป้องกันไม่ให้กลายเป็นนักสูบหน้าใหม่

“ตอนนี้การันตีได้ 100% ว่าเรื่องโรงเรียนปลอดบุหรี่เป็นเรื่องที่ทุกคนในโรงเรียนรับรู้และยินดีปฏิบัติตาม กล้าพูดได้เต็มปากว่าไม่มีใครสูบบุหรี่ในโรงเรียนศรีสุวิชอย่างแน่นอน” ครูจำแลงกล่าวทิ้งท้าย