ประชุมพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ จ.เชียงใหม่

 

วันที่ 14 พ.ย.2557 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานและพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป้นแหล่งเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ของโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ณ หอประชุม 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

สืบเนื่องจากเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ สนับสนุนโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ได้สนับสนุนให้โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินมาตรการเพื่อให้โรงเรียนปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด มาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน ดังนั้น เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จึงเห็นสมควรที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับโรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานเด่นชัด เป็นรูปธรรม ให้เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น ๆ รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ในการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่แก่โรงเรียนหรือหน่วยงานที่สนใจ

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จึงได้เชิญโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาจากเอกสารการประเมินตนเองที่โรงเรียนได้จัดส่งมายังเครือข่ายครูฯ ให้เข้าร่วมการประชุมติดตามผลและพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนเหล่านั้นได้นำเสนอวิธีการและผลการดำเนินงาน พร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์ อาทิ รูปภาพ เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ผลงานครู/นักเรียน เป็นต้น 

สิ่งที่จะได้รับจากการจัดประชุมครั้งนี้
1. แนวทางที่โรงเรียนต่าง ๆ จะกลับไปพัฒนาโรงเรียนของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
2. รายชื่อโรงเรียนที่สามารถประกาศได้ว่าเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบและสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยแต่ละโรงเรียนจะมีประเด็นเด่น ๆ ที่เป็นจุดขายของตนเอง ซึ่งมีทั้งหมด 23 โรงเรียน
3. แนวทางการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณา เพื่อรองรับการเป็นแหล่งเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่
4. รูปแบบการสนับสนุนโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณา โดยเครือข่ายครู ฯ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สสส. หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานสนับสนุน