ประชุมร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดในพื้นที่ จ.ขอนแก่น

วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียน หน่วยงานด้านสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อหารือในการขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)