อบรมขยายผลโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 18 ธันวาคม 2557 เครือข่ายครูฯ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมเคปาร์ค อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี