ติดตามผลและพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.นครรราชสีมา

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดประชุมติดตามผลและเตรียมความพร้อมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาสู่การเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบุญวัฒนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา